ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่16 ก.ค.63 เวลา 14.00 น.นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17, 18 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพพันธุ์ กข 43 ที่บริเวณจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตข้าวของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด โดยมี นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายจรัญ พงษ์เผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 นายผิน ถือแก้ว ประธานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ จุดบริการสหกรณ์สาขา 1 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก สำหรับในฤดูกาลผลิตนี้ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 จำนวน 268 ราย พื้นที่เพาะปลูก 7,536 ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีเกษตรกรสมาชิกเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จำนวน 1,725 ไร่ สหกรณ์รวบรวมผลผลิตได้ 1,141 ตัน มูลค่ารวม 9,789,780 บาท ตามเกณฑ์ราคารับซื้อ 10,500 บาท ความชื้น 15% จากนั้น ได้เยี่ยมชมแปลงเพาะปลูกข้าวของสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่

ต่อมา ได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดของนางสาวณัชชา ศรีคล้าย ผู้สมัครเข้าร่วมโครงนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร หลังลาออกจากงาน ได้หันมาทำอาชีพเกษตรเลี้ยงครอบครัว อาทิ การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลาในบ่อดินธรรมชาติ ซึ่งครอบครัวมีรายได้หลักจากการจำหน่ายเห็ด และทำก้อนเห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนูขาวจำหน่าย ในราคาก้อนละ 15 บาท โดยนำขี้เลื่อยจากยางพารามาใช้เป็นวัสดุในการทำก้อนเห็ดจำหน่าย ซึ่งให้ผลผลิตดีกว่าเพราะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดได้ยาวนานถึง 6 เดือน ปัจจุบัน ยังขาดแคลนงบประมาณในการจัดสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดที่ได้มาตรฐาน โดยให้คำแนะนำในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เพื่อให้สามารถเข้าถึงการบริการต่างๆ จากสหกรณ์ ต่อไป

312 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้