ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

ด้วยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารเพื่อสร้างภาคี เครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 NeW Nomal เขตสุขภาพที่ 2 ปึงบประมาณ 2563 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. โดยมีนายแพทย์ บุญฤิทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยเขตที่ 2 พิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนได้รับทราบถึงการป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองแบบ New normal ทั้งนี้มีสื่อมวลชนจากจังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก 

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้จัดวิทยากรมาแบ่งกลุ่มให้ความรู้กับสื่อมวลชนอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางด้านข่าวสารทางโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 และข้อมูลข่าวที่เป็นเท็จ อีกทั้งได้เชิญ นางวัชราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธุ์ จังหวัดพิษณุโลก มาเป็นวิทยากรพิเศษมาบรรยายเกี่ยวกับจรรยาบรรของสื่อ นับเป็นกิจกรรมที่ดีหากทุกท่านนำไปปฏิบัติ

93 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้