ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 พร้อมด้วย นายปรีชา แดงแสงทอง ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินกิจกรมต่างๆ ของ อพ.สธ. หรือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพื้นที่จังหวดัพิษณุโลกและให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสามารถร่วมกันดำเนินงานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง นำความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ของตนได้ถูกต้องตรงตามแบบของ อพ.สธ. สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 30 แห่ง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา หรือสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพื้นที่ของสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน 11 คน รวมทั้งผู้แทนชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ประภาศิริ ใจผ่อง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม.

129 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้