ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 “ราชสีห์ ผู้ภักดี ต่อแผ่นดิน” จัดโดยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการวางรากฐานการปกครองท้องที่ให้อยู่คู่กับสังคมไทย โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายสมาน นวลเกิด นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ทั้ง 9 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้สำหรับ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2435 หรือเมื่อ 128 ปีก่อน เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะการปกครองเช่นนี้ปรากฎเด่นชัดขึ้น เมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ขึ้นใช้ ซึ่งมีการแบ่งการบริหารราชการของอำเภอออกเป็นตำบลและหมู่บ้าน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

198 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้