ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามรับฟังความคิดเห็นและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา และด้านสังคม วัฒนธรรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63 เวลา 9.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อแนะนำบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ในภารกิจด้านติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งติดตามรับฟังความคิดเห็นและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และภาคส่วนทางการศึกษาเข้าร่วมหารือ ซึ่งที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับถึงปัญหาด้านการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งพระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และ (ร่าง) พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ

จากนั้นในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางสังคมและวัฒนธรรมเข้าร่วมหารือ ซึ่งที่ประชุมได้มีการให้ข้อมูลในประเด็นการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก และการเตรียมการขอประกาศยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก

ด้านนาย ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า การศึกษาและวัฒนธรรมนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้คณะสมาชิกวุฒิสภามุ่งหวังที่จะพบปะกับบุคคลผู้ปฏิบัติงานในแต่ละด้าน เพื่อจะได้เห็นว่าหลักการที่มาจากส่วนกลาง จะสามารถนำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไร ซึ่งจะได้มีการรวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะ เสนอให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

670 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ