ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 16 ส.ค. 63 เวลา 09.39 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้ร่วมพิธีฮ้องขวัญมัดมือฯ “เวียงพิงค์ล้านนามหาสิทธิโชคโภคทรัพย์จักรพรรดิ์” ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลสามัคคี CSR CM และลงนาม MOU ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงาน CSR CM โอกาสนี้ได้มอบของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และเปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการและเครือข่ายประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก ที่ ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนสวัสดิการ พัฒนาชุมชนและสังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม ให้มีการทำงานเชิงบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ ตัวเอง องค์กร ชุมชน และสังคม โดยใช้แนวทางการดำเนินงาน Productive Welfare อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสวัสดิการถ้วนหน้า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 5 กำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้รับบริการสวัสดิการสังคม โดยให้มีการส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค์กรอื่นได้มีส่วนร่วม และคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ มีนโยบายให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ

113 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้