ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 2 ก.ย.58 ) ที่ประชุมจริยธรรม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางสาวพรรณี  สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น นำโดยนายเสรี  จูบุญส่ง อดีตผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น สปข.1 ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกและสวท.พิษณุโลก โดยประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวต้อนรับพร้อม บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งประกอบด้วย การให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ในระดับนโยบาย ทั้งจากส่วนกลางและนโยบายของจังหวัด จัดทำแผนงานโครงการ ด้านการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายสำคัญจากส่วนกลางและนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนให้คำปรึกษาและจัดทำโครงการแผนงาน การประชาสัมพันธ์แก่ส่วนราชการในจังหวัด  ประสานสื่อมวลชนในท้องถิ่น และในส่วนกลาง เพื่อขยายผลการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดและส่วนราชการให้ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุด  เป็นต้น จากนั้นประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบารมีปกเกล้า ชาวพิษณุโลก ที่บริเวณชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย

สำหรับการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1ขอนแก่น ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง ได้นำข้อมูลรวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการบริหารงานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้มีทักษะการบริหารงานที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นพัฒนาการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอีกทั้งร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรต่อไป

 

 

 

3435 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ