ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ หอประชุมอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และพาณิชย์จังหวัดภาคคเหนือได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัด พิจิตรเพื่อติดตามโครงการประกันรายได้ โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการติดตามนโยบายโครงการประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์มีการประกันรายได้ของพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมันและ ข้าวโพด โดยล่าสุดข้าวได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) เพื่อเตรียมเสนอฤดูกาลผลิตต่อไป และยังมีมาตรการเสริมนอกจากประกันรายได้ เช่น การช่วยค่าบริหารและปรับปรุงคุณภาพ ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน  สำหรับข้าวโพดฤดูกาลผลิตหน้า ได้เสนอต้อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบแล้ว

330 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้