ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 31 ส.ค. 63 ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563 โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี และ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการและแผนงานต่างๆ ของส่วนราชการ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคตามฤดูกาล สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และประชาสัมพันธ์กิจกรรมอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเฝ้าระวังโรคไข้เลือกออก โดยขอให้นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรค และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยของคนในชุมชน โดยเฉพาะการคัดกรองคนในชุมชนที่ทำงานต่างจังหวัดแล้วเดินทางเข้ามาในพื้นที่ รวมไปถึงแรงงานต่างด้าวที่อาจหลบหนีเข้ามาทำงานในสถานประกอบการต่างๆ ในการนี้ ได้ให้ทางอำเภอสั่งการให้ อสม. ในพื้นที่ เข้าไปดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และให้รายงานผลกลับมาให้ทราบอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวของนายนิพนธ์ จาระธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย กรณีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ การมอบประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคำให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563 การมอบใบเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai Select ประจำปี 2563 อีกทั้งการมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และการมอบสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้แก่อำเภอ 25 อำเภอ เพื่อนำไปเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนให้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง

52 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้