ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ และผู้แทนผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร เข้าร่วมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้นโยบายป่าไม้แห่งชาติ และการขับเคลื่อนสู่แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้แนวคิด “DNP Green Growth” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมสัมมนา โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิด

สำหรับการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับฟังการถ่ายทอดนโยบายป่าไม้แห่งชาติสู่แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ หลักการจัดการพื้นที่อนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า ตลอดจนหลักการใช้ประโยชน์ผลิตผล การบริการจากป่าไม้ และอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อการกำหนดนโยบายป่าไม้ของชาติ รวมทั้งแนวทางถ่ายทอดนโยบายป่าไม้แห่งชาติสู่การปฏิบัติของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เพื่อจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป ต่อจากนั้น ได้ประชุมรับมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าประจำปี 2564 อีกด้วย

729 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ