ช่วยเเชร์ จ้า .....

เชียงใหม่ /สำนักงาน ปปส.ภาค 5 พร้อม คณะกรรมการ กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคัดเลือกศูนย์เรียนรู้บ้านหนองปลา อำเภอแม่ริม เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของอำเภอเพื่อยกระดับสู่ระดับจังหวัดเพื่อควาพร้อม ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน อย่างเข้มแข็ง มั่นคง
ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองปลามันหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทรายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจิรพงศ์ วางวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงาน ปปส.ภาค 5 , นายกฤตพล รัชตเมธานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน, นางสาวเพียงขวัญ สงวนศักดิ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้ประสานเครือข่าย /นายกำพล ทรงคำ กำนันตำบลฟ้าฮ่าม ประธานศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัด ,นายรัฐธีร์ ศิริกุลวิธิษณ์ ประธานศูนย์เรียนรู้บ้านหนองปลา อำเภอแม่ริม พร้อมด้วย ประธานโซนเหนือ/โซนกลาง/โซนใต้/ เหรัญญิก และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่าย กองทุนแม่ของแผ่นดินได้ร่วมประชุม เปิดการอบรมเพื่อยกระดับศูนย์เรียนรู้บ้านหนองปลามัน เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ​ ของอำเภอแม่ริมในการยกระดับสู่จังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับกลุ่มคณะศึกษาดูงาน​ โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดที่จะการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ อำเภอละ 1 ศูนย์ นายกฤตพล รัชตเมธานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นทุนตั้งต้น แห่งความดีงามจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานให้ชาวไทยเพื่อมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน โดยทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่มีความสลับซับซ้อนส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจมาจากปัจจัยหลายประการเช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัวและสภาพแวดล้อมในสังคม กองทุนแม่ของแผ่นดินจึงถือว่าเป็นทุนตั้งต้นที่จะรวมพลังและศรัทธาของประชาชนและหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนแปลงให้เป็นพลังความร่วมมือในการจัดการปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน โดยเป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวในการทำความดี การปกป้องรักษาชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองให้มากยิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่างการบูรณาการ เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเข้ากับกระบวนการพัฒนา ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชีวิตและทรัพย์ ในชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง
บ้านหนองปลามัน หมู่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นศูนย์การศึกษาดูงานระดับจังหวัดประจำปี 2563
ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองปลามัน จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สามารถช่วยเหลือและป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถ สนอง พระราชปฏิธาน ส่งเสริมความดีงาม รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเสริมสร้างกระบวนการเพื่อความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนต่อไป ทำให้ศูนย์เรียนรู้เรียนรู้บ้านหนองปลามันมีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อชุมชนหมู่บ้าน ได้อย่างต่อเนื่อง และมั่นคง

661 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ