ช่วยเเชร์ จ้า .....

วิทยาลัยนานาชาติ ม.แม่โจ้ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ-ฝึกวิชาชีพ-พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 2 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และ เรือนจำกลางเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษาระหว่างไทย-จีน การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคโดยใช้พลังงานทดแทนทางเลือกเพื่อลดต้นทุน รวมถึงการพัฒนาฝึกวิชาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ และการทำเกษตรอินทรีย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, นายสิงหราช จิรเมธสกุล รองเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน , นายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มี 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ), หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ), หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์ (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์ (นานาชาติ) โดยมีบุคลากรในสังกัดที่มีความรู้ความสามารถในหลายแขนง ซึ่งนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ ยังมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมอีกหลายโครงการ

สำหรับการลงนามความร่วมมือ กับ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เป็นการศึกษาและพัฒนาด้านการศึกษาระหว่างไทย-จีน มีการจัดหานักศึกษาที่มีความสนใจมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสาธารณูปโภคโดยใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุน อาทิ พัฒนาการลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า ลดต้นทุนระบบประปา การบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการพัฒนาด้านปศุสัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์หลายฝ่ายร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือ จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะร่วมมือกันดำเนินการภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ในส่วนการลงนามความร่วมมือ กับ เรือนจำกลางเชียงใหม่ เป็นการร่วมพัฒนาการฝึกวิชาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่ ณ เรือนจำชั่วคราวแม่แตง โดยทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาการฝึกวิชาชีพ และทางเรือนจำกลางเชียงใหม่สนับสนุนพื้นที่ในการปฏิบัติการ ตลอดจนงบประมาณที่จำเป็น ทั้งสองฝ่ายจะร่วมผลักดัน ให้เกิดการนำผลงานจากการพัฒนาวิชาชีพฯหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากความร่วมมือไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมทั้งสนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านวิชาการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ซึ่งการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาทั้งด้านวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ ให้กับสถาบันและสังคมควบคู่กันไป

………….
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ //รายงาน

943 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ