ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน “บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ Aging Society” ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุทัยธานี โดยจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีและในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 มี นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเลขานุการสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์จองโครงการ

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานผู้สูงอายุให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และแกนนำผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ส่งเสริมและพัฒนาสังคมศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในการดำรงตนและการทำประโยชน์แก่สังคม “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง” ตลอดจนเพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือและสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยในการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเครือข่ายผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมจำนวน 250 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

1026 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ