ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมปางอุบลโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
โดยนางสุวิมล เกตุศรีบุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม กิจกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณพศ2563, นางประนอม ทิวะพันธ์นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกร่วมเปิดงาน, กล่าวรายงานโดย นางเอมอร แดงโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมซึ่งโครงการดังกล่าวมีเครือข่ายทุกแห่งได้ร่วมโครงกล่าว
ซึ่งจะเป็นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม โดยกิจกรรมได้รับเกียรติวิทยากรมาบรรยายโดยนางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก บรรยายเรื่องภารกิจ บทบาทหน้าที่การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม การสร้างภูมิคุมกันทางสังคม, พันตรี เสรี ทองคู่ และคณะ บรรยายเรื่อง ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยและท้องถิ่น, สถาบันหลักของชาติกับความเป็นไทย, คุณจักรี ม่วงมา วิทยากรจากบริษัทแอ๊ดเทวดาโฆษณาจำกัด บรรยายเรื่องชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในการสร้างภูมคุุุ้มกันทางสังคมในสถานการณ์ โควิด -19 และกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สาธิตการทงหยวก จักสาน โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศาสนพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่6 พิษณุโลก โดยกิจกรรมครั้งนี้มีเครือข่ายจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก, สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา, โรงเรียนศึกษาวิทย์ อำเภอนครไทยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก, ผู้ประกอบการร้านเกมและอินเตอร์เน็ต และสื่อมวลชนรวมจำนวน 70 คน

823 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ