ช่วยเเชร์ จ้า .....

เคาะแล้วรางวัลธรรมาภิบาล ปี63 ทม. แม่เหียะที่ 1 อปท. โดดเด่นระดับประเทศ จากสำนักนายกรัฐมนตรี
จากประกาศ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงนามโดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี วันที่ 14 กันยายน 2563 ตามที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประกาศลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 178,200,000 บา

และได้มีคำสั่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 คณะนั้น

 


บัดนี้ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดำเนินการประกาศดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อย จึงขอประกาศผลการคัดเลือก

1069 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ