ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก
ตามโครงการทุนลูกกาชาด ประจำปีการศึกษา 255

   

    เช้าวันนี้ ( 14 ก.ค.58 ) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นางเบญจมาศ  เปลี่ยนวงษ์
นายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยรองนายกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้
กับนักเรียน ในจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการทุนลูกกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งการ
มอบทุนตามโครงการดังกล่าวสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกได้มีการพิจารณามอบทุน
การศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในช่วงชั้นปีที่ 1 – 3 ช่วงชั้นปีที่ 4 – 6 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่วงชั้นปีที่ 1 -3 ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นผู้ที่ได้รับทุน
การศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการทุนการศึกษา ลูกกาชาด ประจำปี 2556
ต่อเนื่อง ที่ยังไม่จบช่วงชั้นการศึกษาและยังคงสถานภาพนักเรียนอยู่ ซึ่งในปี 2558 นี้เป็นการมอบทุน
การศึกษาเป็นปีสุดท้ายของโครงการต่อเนื่องปี 2556 – 2558 จำนวนทั้งสิ้น 25 ทุน

     ด้านนางเบญจมาศ  เปลี่ยนวงษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าสำหรับการมอบทุน
การศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกตามโครงการทุนลูกกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558
ในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ได้มีขวัญและกำลังใจ มีความมั่น
ใจ ที่จะสามารถเล่าเรียนตามที่ตนคาดหวังและช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว ของตนเองได้ ส่งเสริม
และให้กำลังใจเด็กและเยาวชนที่มีคุณลักษณะเป็นคนดี ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการ
กระทำความดี เผยแพร่ความดีของเด็กและเยาวชนให้ปรากฏต่อสาธารณะต่อไป

 

2473 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ