ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 135 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้


โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2517 ต่อมาได้ประกาศเป็นพระราชบัญญัติหมู่บ้านอาสาพัฒนา พ.ศ. 2518 และพัฒนาเป็นพระราชบัญญัติ จัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 ที่มีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน โดยมีภารกิจสำคัญในการดำเนินการโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ดังนี้
1. งานรักษาความปลอดภัยในชนบท หมายถึง การฝึกอบรมราษฎรในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ตลอดจนการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับการใช้กำลังประจำถิ่นระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด
2. งานพัฒนาและบริการ หมายถึง การฝึกอบรมราษฎรให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและบริการด้านสังคมของหมู่บ้าน ตลอดจนการฝึกกิจกรรมการพัฒนาชนบทและการบริการสังคมในสาขาต่างๆ เข้าไปในหมู่บ้าน เพื่อขจัดความยากจน และยกฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
3. งานการปรับปรุงการบริหารหมู่บ้าน หมายถึง การจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) และการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านให้เข้าใจวิธีการบริหารหมู่บ้านตาม พระราชบัญญัติจัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 ตลอดจนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยให้ราษฎรในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ในหมู่บ้านของตนเองอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มีการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ผ่านการฝึกตรวจสอบและประเมินผลแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 จนถึง พ.ศ. 2563 จำนวน 3,271 หมู่บ้าน
โดยในปี 2564 นี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จะดำเนินการจัดการฝึกและอบรมประชาชน ตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพิ่มเติมอีกจำนวน 23 หมู่บ้าน (พื้นที่จังหวัดชายแดน จำนวน 14 หมู่บ้าน และพื้นที่จังหวัดตอนใน จำนวน 9 หมู่บ้าน) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ให้กับประเทศชาติสืบไป

64 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้