ช่วยเเชร์ จ้า .....

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักอินทรีย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ดำเนินการทำเกษตรอินทรีย์, การปศุสัตว์ และการประมง เพื่อเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังมีพระราชประสงค์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นับเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า นั้น
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยได้ริเริ่มให้ทุกหน่วยทหาร ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนโดยการใช้รถยนต์, รถจักรยานยนต์ พร้อมพืชผักสวนครัว และผลผลิตต่างๆ ในลักษณะ รถพุ่มพวง ของ “โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3” ไปบริการแจกจ่ายและจำหน่ายในราคาย่อมเยา ให้กับประชาชนถึงภายในหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก รวมทั้งขอบคุณที่นำมาจำหน่ายถึงหน้าบ้านในราคาถูก เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นอย่างดี โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา ดังนี้.-
1. โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน โดยได้นำผักปลอดภัยจากแปลงเกษตรอินทรีย์ ออกจำหน่ายโดยใช้รถพุ่มพวงในเขตเทศบาลเมืองน่าน เพื่อให้ประชาชนได้รับประทานผักราคาถูกและปลอดสารพิษ ในห้วงเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งออกจำหน่ายทุกวัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ให้ได้บริโภคผักตามวัตถุประสงค์โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน
2. โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง โดย กองพลทหารม้าที่ 1 ดำเนินการนำผลผลิตทางการเกษตรของโครงการทหารพันธุ์ดีฯ ได้แก่ ผักกูด, แตงกวา, ถั่วฝักยาว, พริกหยวก, ตะไคร้, ฟักแฟง, พริกขี้หนู, กล้วยน้ำว้า, เห็ดนางฟ้า, หน่อไม้, มะนาว, มะเขือ, พริกแห้ง และไข่เป็ด นำไปจำหน่ายในรูปแบบ “รถพุ่มพวง” ให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าทางการเกษตรที่มีราคาสูง และให้ได้รับประทานผักสดที่ปลอดภัยในราคาถูก ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
3. โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดย กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ดำเนินการจัดรถพุ่มพวง ออกจำหน่ายผักปลอดภัยราคาประหยัด ให้กับประชาชนชุมชนรอบค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 โดยได้นำผักที่ปลูกจากโครงการทหารพันธุ์ดี มาจำหน่ายในราคาประหยัด ซึ่งได้ผลตอบรับจากประชาชน เป็นอย่างดี
จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส
********************************


คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
18 พฤศจิกายน 2564

118 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้