ช่วยเเชร์ จ้า .....

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้เสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรทั่วทุกพื้นที่และพระราชทานความช่วยเหลือในลักษณะโครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ และโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อช่วยเหลือให้มีความกินดีอยู่ดี มีความผาสุกมาโดยตลอด โดย กองทัพภาคที่ 3 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ สำหรับกลุ่มงานความมั่นคง (โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย์) มีลักษณะเป็นหมู่บ้านจัดตั้งขึ้นใหม่บริเวณแนวชายแดน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดเฝ้าตรวจ รายงานข่าวสาร และสกัดกั้น เพื่อให้ราษฎรได้อาศัยอยู่ในถิ่นฐานเดิม ไม่ต้องอพยพมายังพื้นราบ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ และโครงการในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ปัจจุบันดำเนินการจำนวน 2 โครงการ (รับผิดชอบโดย กองพลพัฒนาที่ 3) ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่พอใจและสมัครใจที่ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นถิ่นฐานทำกินอย่างถาวร ภาครัฐได้เข้ามาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ เป็นผลทำให้ราษฎรดังกล่าวให้การความร่วมมือและช่วยเหลือทางราชการในด้านความมั่นคงได้เป็นอย่างดี รายละเอียดดังนี้ 1. โครงการหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย์ บ้านมะโอโคะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
2. โครงการหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย์ บ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กองทัพภาคที่ 3 ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาความเจริญทุกมิติให้เกิดขึ้นในพื้นที่และก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน อย่างยั่งยืนตลอดไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
20 มกราคม 2565

239 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ