ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.58  ที่เรือนจำกลางพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งผู้ต้องขังชายและหญิง ร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพียง โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการเดินสวนสนามของผู้ต้องขังจาก 3 แห่ง คือ เรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี กรมราชทัณฑ์ และเป็นการพัฒนาข้าราชการ และผู้ต้องขังให้มีระเบียบวินัย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกมุ่งผลสัมฤทธ์ร่วมกัน ให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตนเองและหมู่คณะ ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพที่แข็งแรง ส่งผลดีและเกิดประสิทธิภาพในการควบคุม รวมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้ต้องขัง ในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่งเสริมความรักความความสามัคคี นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ เริ่มจากการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย ที่มีลีลาตามแบบฉบับของไทยดั้งเดิม มีการบรรยายเป็นภาษาต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยผู้ต้องขังที่ร่วมทำการแสดง และมีจำลองเวทีมวยมาไว้ในการแสดงพร้อมกับลีลาการพากษ์มวยที่สนุกสนาน ส่วนอีกหนึ่งชุดการแสดงเป็นลีลาการแสดงโยคะประกอบเพลงของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ที่อ่อนช้อยและงดงามอย่างมาก จากนั้น นายเชวงพัฒน์ กิตติศักดิ์นาวิน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลกได้นำคณะแขกผู้มีเกียรติ เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการทั้ง 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ ก้าวที่ 1 การปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ ประกาศตัวเป็นเรือนจำสีขาว ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ก้าวที่ 2 การจัดระเบียบภายในเรือนจำ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ทุกตารางนิ้ว ก้าวที่ 3 การฝึกวินัย สร้างระเบียบวินัยผู้ต้องขัง พัฒนาสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ต้องราชทัณฑ์ ก้าวที่ 4 การพัฒนาจิตใจด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ก้าวที่ 5 การสร้างการยอมรับจากสังคม โดยได้เชิญอดีตผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปแล้ว ได้นำความรู้จากการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกระเป๋า ดินหมัก และกล้วยทอด จากภายในเรือนจำ ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว มาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตให้ผู้ต้องขังและผู้เยี่ยมชมได้รับทราบ

 

3256 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ