ช่วยเเชร์ จ้า .....

 


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลก พลตำรวจเอกสุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมให้ที่ดิน ยั่งยืนสู่ลูกหลาน มอบเอกสารสิทธิ์ให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินแบบพอเพียงและยั่งยืนต้นมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินงานตามภารกิจหลักด้านสังคม ตามนโยบายรัฐบาลว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐสร้างความเป็นธรรมและสร้างสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ จากใจ พม. ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมสำคัญได้แก่การให้ที่ดินยังยืนสู่ลูกหลานมอบเอกสารสิทธิ์ให้สมาชิกนิคมสร้างตนเอง จำนวน 6,000 ไร่ ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่ เพื่อมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินทำกิน (นค. 3) ให้กับสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จำนวน 125 ราย รวมทั้งหมดเป็น 153 แปลง  คิดเป็นพื้นที่ จำนวน  1,319 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา และได้มอบผ้าห่มอิ่มอุ่นกายต้านภัยหนาวให้แก่ประชาชนผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 5,000 ผืน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 30 ราย มอบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดพร้อมกระเช้าของใช้เด็กอ่อน จำนวน 10 ราย มอบทุนการศึกษาเด็ก จำนวน 25 ราย มอบบ้านโครงการซ่อมแซมผู้สูงอายุ จำนวน 3 หลัง มอบบ้านโครงการซ่อมแซมคนพิการ จำนวน 2 หลัง และมอบรถสามล้อโยกคนพิการ จำนวน 3 คัน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งดำเนินการเพื่อสร้างสวัสดิการสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพึ่งตนเอง ภายใต้หลักแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมพัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

2589 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ