ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

     เช้าวันนี้ ( 11 ก.พ.59 )  ที่ห้องประชุมสรลวงสองแคว อาคารบึงราชนก จ.พิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ซึงจะนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรของประเทศ อันจะนำไปสู่การร่วมสนองพระราชดำริกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

     นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นความสำคัญของการปลูกฝังให้เยาชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ ผ่านกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า และบูรณาการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาละวิชาของแต่ละช่วงชั้น ที่สำคัญคือเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะทำให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์ต่อไป

 

4280 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ