ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

    ที่ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจนและมีผลสัมฤทธิ์ภายใน 1 ปี โดยในที่ประชุม เจ้าหน้าที่ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับขยะมูลฝอย จากการสำรวจพบว่า จังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณขยะมูลฝอย รวม 273,921.55 ต่อปี หรือ 750.47 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 103 แห่ง และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบรวบรวมและนำขยะไปกำจัด จำนวน 31 แห่ง ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้างสะสม และมีมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลกจึงได้เร่งจัดทำร่างแผน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการจัดการขยะต้นทางในชุมชนให้น้อยลง พร้อมรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยภายใต้หลักการ 3Rs คือ Reduce: ใช้น้อย Reuse: ใช้ซ้ำ Recycle: นำกลับมาใช้ใหม่ และหลักการประชารัฐ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยกันขับเคลื่อนให้แต่ละพื้นที่สะอาด ปราศจากขยะ อีกทั้งขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พร้อมเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ต่อไป

 

2508 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ