ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายกฤษฎา  บุญราช อธิบดีกรมการปกครองร่วมกับนายจักริน  เปลี่ยนวงษ์
ราชการจังหวัดพิษณุโลกสั่งการให้ชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอำนวยการโดยนายศักดิ์ชัย
แต่งห้อ ผอ. สำนักการสอบสวนและนิติกรสนธิกำลังพนักงานฝ่ายปกครองจากส่วนกำกับ และตรวจสอบ และส่วน
การสอบสวนคดีอาญาสำนักการสอบสวนและนิติการและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส) กองร้อยปฏิบัติการ
พิเศษซึ่ง นำโดยนายรณรงค์  ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบและพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดและ
อำเภอพิษณุโลกนำโดยนายภาสกร  บุญญลักษม์ นายอำเภอเมืองพิษณุโลกร่วมกับสรรพสามิตรจังหวัดสถานะสุข
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่ทหารชุดจัดระเบียบสังคม จากกองพลทหารราบที่ 4  สภ.เมือง
พิษณุโลกสน. ม. นเรศวรและปกครอง ม. เปิดปฏิบัติการ”สองแคว”การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เข้าตรวจ
สอบสถานที่บริการหรือสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการขายสถานบริการในละแวกม. นเรศวรอำเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลกซึ่งเป็นการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและการกวดขันปฏิบัติตาม คำสั่งหัวหน้า
คสช.ที่ 22/2558 เรื่องมาตรการ ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และจักรยานยนต์ในทางและการ
ควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการ ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการรวมทั้งข้อสั่งการของ
พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้
รับผิดชอบ ดำเนินการตาม คำสั่งหัวหน้ าคสช. ดังกล่าวโดยมุ่งเน้นห้ามมิให้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปะละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการหรือขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีรวมทั้งยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกอาวุธ วัตถุระเบิด
หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน

       เวลา 22.30 น. เจ้าพนักงาน ได้ทำการ ตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริ
การได้แก่ ร้าน Lกฮ , ร้านนั่งชิวนั่งเล่น ,terminal,ร้านระบำบาร์ ,ร้าน โรงเตี๊ยมและอื่นๆ เบื้องต้นไม่พบว่ามีบุค
คลอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการหรือมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี  ซึ่งได้มีการ
กำชับให้ร้านปิดการทำตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งได้ตรวจสอบเสร็จสิ้นในเวลา 22.30 น. ทางนี้เจ้าพนักงานได้
วางตัวสายลับไว้ภายในร้านทั้ง 6 ดังกล่าวเพื่อสอดส่องดูแล ประกอบกิจการจนกว่าร้านจะปิดปากว่า 23.45 ร้าน
Zeus Barเลขที่  32/2 หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง มีบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการและการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลจำนวน 2 คนจึงได้เข้าทำการตรวจสอบอีกครั้งพบว่าเป็นนักศึกษาหญิงอายุ 19
ปี  ชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 คนจึงได้ทำการจับกุม นายนิธิศ ธนะชูติกีรนันท์ เจ้าของร้านในข้อหาขายเครื่องดื่มแอลกอ
ฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุ
ต่ำกว่า 20 ปี และนำตัวส่งพนักงานสืบสวน สภ. เมืองพิษณุโลก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ
ไป
ซึ่งเจ้าพนักงานได้สั่งปิดเป็นเวลา 5 ปี ตามคำสั่งของ หัวหน้า คสช.ที่ 2 2/2558 โดยทันที จากนั้นเจ้าพนักงาน
ได้ออกตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายกันปรากฏว่าเวลา 01.30 น.พบสถานบริการชื่อ ร้าน
ไม้หมอน ที่ตั้งอยู่เลขที่ 252 /6 หมู่ 5 ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก มีบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไป
ใช้บริการและมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลดังกล่าวจำนวน 1 คน เจ้าพนักงานจึงได้เข้าทำการตรวจ
สอบและพบว่าเป็นนักศึกษาชาย อายุ 19 ปี จึงได้จับกุม นายไมตรี  ปานสมบัติ สัญชาติไทย  อายุ 61 ปี  อยู่บ้าน
เลขที่ 107 หมู่ 2 ตำบลบ้านโคน  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าของร้านในข้อหา ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ตามพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และนำตัวส่งเจ้าพนักงานสอบ
สวน สภ.เมืองพิษณุโลก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  เจ้าพนักงานได้ทำการสั่งปิดร้านดังกล่าว เป็นเวลา
5 ปี ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 22/ 2558 โดยทันที

***กรณีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือพบว่ามีสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริ
การฝ่าฝืนต่อ คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/ 2558 ดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ดํารงธรรม จังหวัด อำเภอ หรือที่สาย
ด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

3798 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ