ช่วยเเชร์ จ้า .....

ชมรมอาเซียนศึกษาเพื่อการปรับตัวและการพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง เครือข่ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชมรมเยาวชนอาเซียนศึกษาเพื่อการปรับตัวและการพัฒนา มหาวิทยลัยนเรศวร จัดโครงการอบรม 3 เสาหลัก ในประชาคมอาเซียน : และการอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้บริหารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

4 ก.ย.58  ที่ห้องประชุมเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ชมรมอาเซียนศึกษาเพื่อการปรับตัวและการพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง และเครือข่ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชมรมเยาวชนอาเซียนศึกษาเพื่อการปรับตัวและการพัฒนา มหาวิทยลัยนเรศวร จัดโครงการอบรม 3 เสาหลัก ในประชาคมอาเซียน : และการอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้บริหารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับ 3 เสาหลักในประชาคมอาเซียน อันได้แก่ เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคง เสาหลักด้านเศรษฐกิจ และเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม ก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ ตลอดจนเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำหัวใจของประชาคมอาเซียนมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดความสำเร็จในการทำงานได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวของทั้ง 10 ชาติ ทุกคนต้องยอมรับ เรียนรู้ความแตกต่างของกันและกันและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป

สำหรับกิจกรรมในการจัดโครงการอบรม 3 เสาหลักในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ บทบาทของผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.วรเดช ณ กรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา การเสวนาในหัวข้อ 3 เสาหลักในประชาคมอาเซียน บทบาท หน้าที่ และการรับรู้ของคนไทย นำโดย พลเอก ดร.ศิริ  ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 6 อาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

 

2223 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ