ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City ระบบขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์ “การพัฒนาพิษณุโลกเมืองอัจฉริยะ และการขับเคลื่อน MICE City” จัดโดยฝ่ายผังเมือง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด มีหน้าที่จัดทำ สนับสนุนบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ต้องมีการระดมความคิด เสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง แผนการดำเนินงานที่สอดประสานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและการขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกเข้าสู่ MICE City จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชนที่ดีขึ้นโดยทั่วถึงกัน

โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและระดมความคิดกำหนดทิศทางวางแผนพัฒนาเมืองและชนบทที่มีการนำระบบเทคโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน การวางแผน ออกแบบ การบริหารจัดการเมืองและชนบท สนับสนุนกิจกรรมการประชุม ท่องเที่ยว และการจัดนิทรรศการ หรืออุตสาหกรรม (MICE) และเพื่อประชุมชี้แจงเครื่องมือ Smart Solution ด้านต่างๆ นำมาปรับใช้ประกอบกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองและชนบท บรรลุผลลัพท์ที่สำคัญนี้ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนพึ่งตนเองได้ (Sustainable Development) และการจัดห้วงเวลาในการปรับใช้แต่ละด้าน ตลอดจนทำให้เกิดแนวคิด การวางโครงการกำหนดในห้วงเวลาจัดลำดับการดำเนินโครงการในด้านต่างๆ รวมกับทุกภาคส่วน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำการประชาคม กำหนดกิจกรรมต่างๆ การพัฒนา Smart City “ท่องเที่ยวปลอดภัยเมืองพิษณุโลก” สนับสนุนการขับเคลื่อนสู่พิษณุโลก MICE City การประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวและการจัดนิทรรศการ หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน รวม 166 คน

1116 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ