กองกำลังผาเมือง จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ (แบบกล่องเกเบี้ยน)