ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 21 มกราคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 117 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช รอง โฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริสร้างโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกทำลาย สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่า ให้คงความอุดมสมบูรณ์ โดยใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อสร้างรายได้อย่างเกื้อกูลกัน อันจะเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืนต่อไป

ในการนี้ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 โดยศูนย์ประสานงานนายทหารชั้นประทวน เพื่อกำลังพลและครอบครัว ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ ค่ายโสณบัณฑิตย์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการ “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง” โดยการนำใบไม้ภายในหน่วยทหาร มาเข้าเครื่องอัดใบไม้ให้เป็นจานวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อจำหน่ายเป็นการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่มีรายได้น้อยและยังไม่มีงานทำ ให้มีรายได้จากโครงการดังกล่าว รวมทั้งยังเป็นการลดการเผา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

200 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้