ช่วยเเชร์ จ้า .....

ันที่ 21 มกราคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 117 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช รอง โฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้


ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ดำเนินการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสกระบวนการลักลอบแรงงาน, บ่อน, การค้าประเวณี, ยาเสพติด และอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดโควิด-19 ผ่านช่องทางการให้บริการ เช่น สายด่วนรัฐบาล โทร. 1111, ตู้ ปณ. 1111 และ เว็บไซต์ www.1111.co.th เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนราชการดำเนินการจัดตั้งช่องทางของหน่วยรับแจ้งข้อมูล เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงอย่างแท้จริง นั้น
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการหลบหนีเข้ามาภายในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าว อีกทั้งปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือยังคงเป็นปัญหาสำคัญยิ่ง อันเนื่องมาจากการลักลอบนำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศอย่างต่อเนื่อง


ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จึงมีดำริให้เปิดการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากพลเมืองดี และเพื่อเป็นการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนตามกรอบแห่งรัฐธรรมนูญฯ ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยสามารถแจ้งข้อมูลตามช่องทาง Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติ สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป

176 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้