ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 136 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักอินทรีย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ดำเนินการทำเกษตรอินทรีย์, การปศุสัตว์ และการประมง เพื่อเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังมีพระราชประสงค์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นับเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า นั้น
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้ริเริ่มให้หน่วยทหารในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ดำเนินการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยการนำผลผลิต รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ของ “โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3” ไปบริการแจกจ่ายให้กับประชาชนถึงภายในหมู่บ้าน ดังนี้.-
1. โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 1 ได้นำเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ไปมอบให้แก่ครอบครัว ที่เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งสอนวิธีการเพาะปลูกพืชผัก เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับใช้ในการบริโภค อีกทั้งให้การช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ ตามขีดความสามารถ ซึ่งได้กำหนดลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า 2,293 ครัวเรือน ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 11 อำเภอ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จัดตั้งอาสาสมัครแกนนำเครือข่ายแนวร่วม “โครงการทหารพันธุ์ดี” ประจำอำเภอ เพื่อเป็นผู้ดำเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ให้กับสมาชิกเครือข่ายฯ กิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ในแต่ละอำเภอ
1.2 สำรวจข้อมูลครอบครัวที่มีความเดือดร้อน และต้องการเมล็ดพันธุ์ เพื่อขอรับเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จากศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก สำหรับนำไปเพาะปลูกเพื่อบริโภคต่อไป

2. โครงการทหารพันธุ์ดี กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน จากศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับประชาชน จำนวน 15 ครัวเรือน ในพื้นที่ บ้านดงไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้ จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส

76 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้