ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 29 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 152 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1. ทหารกองทัพภาคที่ 3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
2. ทหารค่ายจิรประวัติ รวมพลังชาวจังหวัดนครสวรรค์ แก้ไขปัญหาอุทกภัย
3. กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ผนึกกำลังพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัย ฝ่าวิกฤตอุทกภัย
4. ทหารค่ายวชิรปราการ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนจังหวัดตาก จากอุทกภัย
5. กรมทหารราบที่ 14 ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชาวจังหวัดกำแพงเพชร ฝ่าวิกฤตอุทกภัย
6. กรมทหารราบที่ 4 เคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ร่วมบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
7. มณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมใจแก้ปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
8. ทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง ผนึกกำลังทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์
9. ทหารค่ายกาวิละ ร่วมป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
10. กิจกรรม Army Chef กองทัพภาคที่ 3 เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ในยามภัยพิบัติ
11. Army Chef กองทัพภาคที่ 3 ประกอบอาหารบนรถครัวสนาม มอบให้พี่น้องประชาชน
ที่ประสบอุทกภัย

218 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ