ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

         นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า  ขณะนี้ จังหวัดพิษณุโลก มีรายงานผลการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดยอดผู้ลงทะเบียนเฉพาะ วันที่ 9 พฤศจิกายน25 58   จำนวน 13 ราย  และมียอดรวมทั้งหมด จำนวน 136 ราย โดยแยก   เป็นรายอำเภอ  ดังนี้  อำเภอบางระกำ 27 ราย  นครไทย 22 ราย บางกระทุ่ม 8 ราย   เมืองพิษณุโลก 8 ราย   พรหมพิราม 21 ราย  วัดโบสถ์ 7 ราย  เนินมะปราง 13 ราย  วังทอง 18 ราย   และชาติตระการ 12 ราย   โดย มีจำนวนเด็กที่คลอดแล้วจำนวน  21 คน

ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เห็นชอบหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือน ที่เสี่ยงต่อความยากจนซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 1ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รายละ 400 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี โดยรัฐจ่ายให้กับมารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กแรกเกิด เพื่อใช้ในการเลี้ยงดูเด็ก เป็นการคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร  กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่อยู่ในข่ายในการให้ความช่วยเหลือ ดังกล่าว  ต้องผ่านความเห็นชอบรับรองจาก อพม. ที่ เป็น อสม.และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบและไม่ถูกทักท้วงจากประชาชนในพื้นที่     โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมOSCC  โทร.สายด่วย 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

2236 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ