ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการบรูณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และโครงการ “ชำระดี มีคืน” โดยโครงการบรูณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59   แบ่งออกเป็น  4 โครงการ ดังนี้
1.โครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้สินเดิม สำหรับลูกค้า ธ.ก.ส. โดยธนาคารจะพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้เดิมให้เกษตรกร ออกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง และสำหรับลูกค้า ธ.ก.ส. ที่อยู่ในพื้นที่วิกฤตภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด ที่มีหนี้เงินกู้เดิมรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะได้รับการลดดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรร้อยละ 1.5 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรร้อยละ 1.5 ต่อปี

  1. โครงการสินเชื่อเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบน้ำ หรือเพื่อปรับเปลี่ยนกรผลิตหรือประกอบอาชีพเสริมด้านเกษตรวงเงินให้สินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 12 ปี โดยปลอดชำระต้นเงินไม่เกิน 3 ปีแรก คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR- 2 ต่อปี ( ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี ) หรือเท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี
  2. โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน วงเงินให้สินเชื่อราว 2,500 ล้านบาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000บาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR -2 ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี) หรือเท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี โดยใช้ทางเลือกอาชีพเสริมของกระทรวงแรงงาน
  3. โครงการสินเชื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน วงเงินให้สินเชื่อราว 2,500 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจชุมชน 3,000แห่ง สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มละไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้วิสาหกิจชุมชนระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน และหากเป็นการลงทุนมีระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 5ปี

ส่วนโครงการ “ชำระดี มีคืน” ธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มาชำระหนี้ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยคืนดอกเบี้ยร้อยละ 3-5 ตามชั้นของลูกค้า โดยลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ที่ดี 3 ปี ติดต่อกันจะได้รับคืนดอกเบี้ยคืน 5% ลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ที่ดี 2 ปี ติดต่อกันขึ้นไปจะได้รับดอกเบี้ยคืน 4% และสำหรับลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ได้ตามกำหนดติดต่อกัน 1 ปี หรือเป็นลูกค้าใหม่จะรับดอกเบี้ยคืน 3% ซึ่งคาดว่าเกษตรกรลูกค้าจะได้รับประโยชน์ 3.53 ล้านครัวเรือน

สำหรับสถาบันเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร 64 กลุ่มและสหกรณ์การเกษตร1,385 แห่ง ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ ชั้นที่ 1-3 ได้รับคืนดอกเบี้ย 5% ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับชั้นที่ 4-6 ได้รับคืนดอกเบี้ย 4% และได้รับการประเมินอยู่ในระดับชั้นที่ 7-9 ได้รับคืนดอกเบี้ย 3% ทั้งนี้ ประมาณการดอกเบี้ยที่จะได้คืนให้เกษตรกรลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินที่ดีดังกล่าวคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 3,000 บาท

ดังนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และโครงการ “ชำระดี มีคืน”เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และผู้ที่มาชำระหนี้ธนาคาร หากเกษตรกรรายใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก โทร 055-246259 ในวันและเวลาราชการ

 

 

3009 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ