ช่วยเเชร์ จ้า .....

เช้าวันที่ 10 เม.ย. 59  ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดชมรม PRD 4 TO BE NNMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ สปข.4  ซึ่งชมรมดังกล่าวเป็นเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ของคนวัยทำงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายประวิน พัฒนะพงษ์ นายจำลอง สิงโตทอง รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  นางฉัตรพร ราษดุษฎี ผู้ว่าราชการ จังหวัดพิจิตร นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จาก 9จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น 470 คน เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการแสดงPRD4 AEROBIC EXERCISE ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 การแสดงปอม ปอม โชว์ จากโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก และการจัดนิทรรศการ

สำหรับชมรม PRD 4 TO BE NUMBER ONE มีจำนวนสมาชิก ที่มาจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคคลในครอบครัวของข้าราชการและเครือข่ายในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวนทั้งสิ้น 335 คน โดยหลังจากนี้สมาชิกทุกคน จะร่วมกันเป็นเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปสู่หมู่บ้าน ชุมชน สังคมและประเทศชาติปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยทำงานและเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระกรณียกิจ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามประเด็นยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นนโยบายหลักและเป็นวาระแห่งชาติ โดยกรมประชาสัมพันธ์ ได้รณรงค์ให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม ทั้งการดูแลตนเอง บุตรหลาน คนในครอบครัว ให้ห่างไกลยาเสพติด หรือ หากใครเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้นำสู่กระบวนการบำบัด พร้อมทั้งชื่นชมการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และเชื่อมั่นว่าจะช่วยสานต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีให้สำเร็จได้ด้วยดี

 

4185 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ