ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมมัธยมสามสิบเก้า”  

        เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่15 ส.ค.58 ที่หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อ.เมืองพิษณุโลก  พลโท สาธิต  พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3
เป็นประธานเปิดงาน
 “สุดยอดนวัตกรรมมัธยมสามสิบเก้า”  เป็นการจัดกิจกรรมการประกวดและคัดเลือกโรงเรียน ครู และนักเรียน จากระดับกลุ่มโรงเรียน
5 กลุ่มโรงเรียน โดยมีดร.กิตติพงศ์
  พิพัฒน์ศิวพงศ์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่รับผิด
ชอบให้การต้อนรับ
   

     สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ในสังกัดเปิดโอกาสในการแสดงความรู้ความ
สามารถและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรูปแบบการจัดนิทรรศการ
  สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและครูทั้ง 8กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการประกันคุณ
ภาพทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูมืออาชีพและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมรัก
การอ่านและพัฒนางานห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการเสริมสร้างค่านิยมหลัก12 ประการให้นักเรียนใช้เป็นแนว
ทางในการปฏิบัติตน เป็นคนที่เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานอก
จากานั้นมีการประกวดวงดนตรีประเภทสตริงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยใช้เพลงค่านิยม12 ประการเป็นเพลงในการประกวด การคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ ข้อ7 ปลูกฝังการเป็น การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่า
นิยม 12 ประการ การคัดเลือกครู ผู้กำกับและหรือรองผู้กำกับลูกเสือ การคัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุด
ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ
  สิ่งที่สำคัญที่สุด เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนม์มายุครบ 5 รอบในปีนี้ พระองค์ท่านทรงเป็นตัวอย่าง
 “เจ้าฟ้านักอ่าน” ของปวงชนชาวไทย การคัดเลือก
สถานศึกษาสุดยอดส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และการคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ (
Best Practice) ในการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานมาใช้ในการดำรงชีวิต โดยโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การ
ศึกษา จะได้รับรางวัลเป็นโล่เกียรติยศ เงินสด และเกียรติบัตร เพื่อต่อยอดการแข่งขันไปจนถึงระดับภาคเหนือ และระดับประเทศต่อไป

 
3171 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ