ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น. ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด
โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุการลักลอบขนคนเข้าเมือง และ การต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธานินทร์
สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ประกอบอาชีพรถแท็กซี่ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา
และสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรม นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า
ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเป็นการรวมตัวกันในทุกระดับและทุกภาคส่วนในอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา
ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน และประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนของทุกประเทศ
อย่างแท้จริง นำไปสู่การพัฒนาเติบโตของภาคเศรษฐกิจภาคสังคมและวัฒนธรรมที่รวดเร็ว อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่รวดเร็วที่มี ทรัพยากร
บุคคลหรือปัจจัยทางทรัพย์สินต่างๆที่เป็นกลไกการเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมมีทั้งโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้รวมทั้งการเคลื่อนย้าย
แรงงาน การท่องเที่ยว หรือการประกอบอาชีพอาจมีบุคคล องค์กรที่แอบแฝง เข้า ออก ราชอาณาจักรโดยวิธีหลบเลี่ยงกฎหมายเข้ามากระ
ทำการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และปัจจุบันจากรายงาน tip report ประจำปี 2558 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ยังคงจัดอันดับประเทศ
ไทยอยู่ในระดับ 3 ในการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมโลกให้ความสำคัญและร่วมมือกัน เป้าระวังป้องกัน ปัญหา ใน
ส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้มีการประกาศเป็นวาระ ของจังหวัด ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา
และในวันนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์และบทบาทของอาสาสมัครเฝ้าระวัง โดยมีนายนพรัตน์
นาคประเสริฐ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาสำนักงานอัยการภาค 6 พร้อมทั้ง การบรรยายขบวนการขนคนเข้าเมืองและการเฝ้าระวังในการสัง
เกตการณ์ จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก และมีกิจกรรม ปล่อยแถวขบวนรณรงค์โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้ง
เหตุการลักลอบขนคนเข้าเมืองและการต่อต้านการค้ามนุษย์ ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัคนชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-252316

 

 

 

 

3140 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้
error: สวัสดีค่ะ