ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 นายพยุง คุ้มสุพรรณ นายอำเภอชาติตระการเป็น
ประธานในพิธีเปิด พร้อมนำเยาวชนร่วมปลูกต้นไม้   เดินสำรวจศึกษาธรรมชาติณ
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก บ้านนาตาจูม ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระ
การ  จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่  1 และองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านดง  จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”ค่ายเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อมตำบลบ้าน
ดง” ประ จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้อง
กันไฟป่า สร้างทักษะในการควบคุมไฟป่าได้อย่างถูกต้อง  คุ้มครองทรัพยากรท้องถิ่น
สร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกและความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ให้กับเยาวชน โดยนายพยุง คุ้มสุพรรณ นายอำเภอชาติตระการ เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมนำเยาวชนร่วมปลูกต้นไม้   เดินสำรวจศึกษาธรรมชาติ  ซึ่งตำบลบ้านดงเป็นพื้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควัน  มีเยาวชนจากโรงเรียนบ้านเนินทองและ
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ  ตำบลบ้านดง  อำเภอชาติตระการ  เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน
71 คน ทหารจากกองทัพภาคที่3,คณาจารย์ร.ร .บ้านเนินทอง,บ้านเนินสุวรรณ,จนท.
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทองให้เกียรติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ในวันที่ 14
สิงหาคม 2558 นายรู้  จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  เป็นประธาน
ในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตรแก่เยาวชนผู้เข้ารับกาฝึกอบรม  โดย องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านดง ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรม

CR.ฝ่ายสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

3294 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ