ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เช้าวันนี้ ( 18 ส.ค.58 ) ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้เดินทางมาร่วมการสัมมาในครั้งนี้ด้วยก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งโครงการดังกล่าวกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 พิษณุโลก ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งโครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศครั้งนี้ จัดขึ้นภายหลังจากที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเสร็จสิ้นและผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการเดินสาย จัด Road Show นิทรรศการโครงการสัมมนาจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆในโครงการ แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรน้ำของประเทศ ทั่วทุกภูมิภาครวม 10 ครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2558 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศแก่ประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 4,000 คน ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ยุทธศาสตร์ 2 น้ำเพื่อการเกษตร ยุทธศาสตร์ 3 น้ำเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ 4 น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศและการควบคุมน้ำเสีย ยุทธศาสตร์ 5 น้ำเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ 6 การบริหารจัดการน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่าเพื่อการใช้น้ำที่ยั่งยืนในอนาคต ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานลุ่มน้ำและเครือข่าย ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกว่า 500เข้าร่วม พร้อมกันนี้ในการประชุมดังกล่าวยังจัดให้มี

 

 

 

 

 

 

 

 

5463 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ