ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเปิดโครงการ พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

โดยมี ดร.เอกชัย กมลกิตติ์ หัวหน้างานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ผู้ประกอบกิจการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป นิสิต ผู้เข้ารับการอบรมให้การต้อนรับ
ในภาวะการแข่งขันของตลาดสินค้าสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มที่มีเพิ่มขึ้นในปัจจุบันผู้ประกอบการมีจำนวนมากเร่งพัฒนาสินค้าของตน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาดการทำแพทเทิร์นหรือการสร้างแบบตัดที่ดี เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางตลาด

สำหรับสินค้ากลุ่มสิ่งทอกลุ่มผู้ประกอบการในส่วนกลางซึ่งมีโอกาสทางด้านการหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆในการทำแพทเทิร์นนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่กลุ่มผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคยังคงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงแหล่งความรู้และการหาเทคนิคใหม่ๆสำหรับการทำแพทเทิร์นได้น้อย ดังนั้นการฝึกอบรมจึงมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงเทคนิคใหม่ๆในการทำแพทเทิร์น เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาตนถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เท่าเทียมและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางตลาด

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป กลุ่มนิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

เข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษานำเทคโนโลยีองค์ความรู้และผลงานวิจัยที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ OTOP และให้ผู้ประกอบการธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการทำแพทเทิร์นสามารถนำไปพัฒนาแบบธุรกิจแบบฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำไปใช้จริง

525 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้