ช่วยเเชร์ จ้า .....

สบอ.11(พิษณุโลก) กรมอุทยานแห่งชาติฯ ใช้มติครม.26 พ.ย.61 รับรองที่ทำกินเดิมของราษฎรให้มีที่ทำกินถูกต้องตามระเบียบและกฏหมาย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง จังหวัดเพชรบูรณ์

ตามข้อสั่งการปลัดกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ดูแลช่วยเหลือราษฎรให้พอเพียงต่อการดำรงชีพ และให้ราษฏรท้องถิ่นมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ป่า ด้วย

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เปิดเผยว่า วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 2461/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยนายชนก มากพันธุ์ นายอำเภอหล่มสัก หัวหน้าคณะทำงาน และนายณรงค์ บ่วงรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11(พิษณุโลก) เลขานุก่ารคณะทำงาน นายสมโภชน์ ท้าววิลาศ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ นายกองค์การบริหารตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคณะทำงาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีราษฏรทำกินและอยู่อาศัย ในอำเภอหล่มสัก 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลอิบุญ ตำบลปากช่อง ตำบลบ้านกลาง และตำบลช้างตะลูด ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานตรวจสอบรายแปลง การครอบครองที่ดินเดิมก่อนปี 2545 จำนวน 245 ราย 249 แปลง เนื้อที่รวม 2,650.224 ไร่ และหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันลงนามในผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ภายในเขตการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ต่อมาประธานคณะทำงานได้มอบแผนที่ผังการใช้ประโยชน์ที่ลงนามแล้วให้กับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและให้สัตยาบันร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง อย่างยั่งยืนตลอดไป ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ณ.ห้องประชุมที่ว่าการหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

1034 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้