ช่วยเเชร์ จ้า .....

กรมอุทยานแห่งชาติฯ สบอ.11(พิษณุโลก)ช่วยเหลือราษฎรเดิมให้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินตามมติครม.26 พฤศจิกายน2561 รองรับกฎหมายอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 ที่จะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้ จำนวน 36 ราย 47 แปลง 273.03 ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดหมอก จ.เพชรบูรณ์ ตามข้อสั่งการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เปิดเผยว่า วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 2461/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ชั้นที่ 2 โดยมีนายเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม คณะทำงานประกอบด้วย
ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลห้วยใหญ่
ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคง ด้านที่ดิน- ป่าไม้ ฯ
ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้แทน ผกก.สภ.บ้านโคก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
กำนันตำบลห้วยใหญ่
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ำเดื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยใหญ่
นายประชา ตั้งจิตธรรม ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เลขานุการ
นายพรชัย ศรีศักดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานตรวจสอบรายแปลง การครอบครองที่ดินเดิมก่อนปี 2545 จำนวน 36 ราย 47 แปลง เนื้อที่รวม 273.03 ไร่
และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงนามในผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมติครม. 26 พ.ย. 61 ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าอนุรักษ์รองรับกฎหมายอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ พ.ศ.2562 มาตรา64 ที่ให้สำรวจการถือครองที่ดินที่อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ใช้บังคับ แล้วให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทำโครงการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อไป

ประธานคณะทำงานได้มอบแผนที่ผังการใช้ประโยชน์ที่ลงนามแล้วให้กับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและให้สัตยาบันร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก อย่างยั่งยืนตลอดไป

652 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้