ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี “ดอกบัวเกมส์ 2019” ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อร่างกาย การเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และเกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนนำองค์ความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนโดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยในการจัดการแข่งขัน “ดอกบัวเกมส์ 2019” ครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 สี ได้แก่ สีเหลือง, สีชมพู, สีเขียว, สีแสด, สีฟ้า และสีม่วง มีนักเรียนจำนวน 413 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 30 คน และระดับประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีม่วง มีนักเรียน 411 คน ครูจำนวน 31 คน , สีฟ้า มีนักเรียน 411 คน ครู 31 คน, สีแดง มีนักเรียน 410 คน ครูจำนวน 31 คน , และสีเหลือง มีนักเรียน 410 คน ครูจำนวน 31 คน แบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 ประเภท คือ กีฬาสากล ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล, แชร์บอล ,กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย ชักเย่อ.

1316 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ