ช่วยเเชร์ จ้า .....

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดเพื่อดำเนินการส่งเสริมศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดให้บรรลุตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม

   วันที่ 17 ก.ย.58 ณ พุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพิษณุโลก พระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพิษณุโลกโดยพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม    สืบเนื่องจากคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ได้ออกระเบียบมหาเถระสมาคมว่าด้วยการเผยแพร่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 เพื่อให้มีศูนย์กลางรวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และกองทุนเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทั้งส่วนกลางและประจำจังหวัด โดยกำหนดให้มีศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประจำจังหวัดทำหน้าที่บริหารจัดการกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาในรูปคณะกรรมการ แต่งตั้งโดยประธานกรรมการมหาเถรสมาคม โดยในส่วนของศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพิษณุโลก มีคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด 32 รูปและคน โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ดังนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการส่งเสริมศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดให้บรรลุตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบมหาเถรสมาคมดังกล่าว และเพื่อให้คณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดได้รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม ต่อไป

 

3306 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ