ช่วยเเชร์ จ้า .....

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ เป็นประธานในโครงการ “พิษณุโลก ปลูกรัก ปลูกผัก      ใช้หลัก บวร สู้วิกฤติ COVID – ๑๙” ณ วัดป่าสัก ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกได้บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และกองทัพภาคที่ 3 โดยมณฑลทหารบกที่ 39  ก่อเกิดโครงการ “พิษณุโลก ปลูกรัก ปลูกผัก ใช้หลัก บวร สู้วิกฤติ COVID – 39” สืบเนืองจากสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส  โคโรน่า 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยย่ำแย่ลง ประชาชนในประเทศได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบสัมมาอาชีพ เกิดสภาวะผู้ตกงานและเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอาริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดย พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร (วัดใหญ่) มีดำริ โครงการ “พิษณุโลก ปลูกรัก ปลูกผัก ใช้หลัก บวร สู้วิกฤติ COVID – 19 ” ให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง 9 อำเภอใน จว.พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ  โดยในวันนี้ถือว่าเป็นการ Kick off เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ “พิษณุโลก ปลูกรัก ปลูกผัก ใช้หลัก บวร สู้วิกฤติ COVID – 19” ณ วัดป่าสัก ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก

ทั้งนี้จะดำเนินงานครอบคลุมทั้งหมด 9 อำเภอ 9 วัด ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน โดยมุ่งเน้นการสร้างแหล่งอาหารภายในครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเกิดการพึ่งพาตนเองและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน โดยยึดหลัก บวร (บ้าน วัด ส่วนราชการ) และเพื่อเสริมสร้างเป็นพลังในการก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน
  #พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก  #กองทัพภาคที่๓  

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส  #มณฑลทหารบกที่๓๙  #พิษณุโลกปลูกรัก 

#พิษณุโลกปลูกผัก  #พิษณุโลกใช้หลักบวร  #บ้านวัดส่วนราชการ  #สู้วิกฤตโควิด-๑๙

386 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้