ช่วยเเชร์ จ้า .....

.เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ประเภทองค์กรด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ภายในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2558 กระทรวงวัฒนธรรม แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2558 ข้าราชการพลเมืองดีเด่น และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2557 เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี กระทรวงวัฒนธรรม โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 80 องค์กรจากทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรม รวมถึงเผยแพร่ให้สาธารณะได้รับรู้ภารกิจสำคัญที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต ตลอดจนประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป

 

 

 

3402 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ