ช่วยเเชร์ จ้า .....


เมื่อวันที่ 23 ก.ย.63 เวลา 09.00 น.ณ โรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวรญาณ บุญณราช รองผวจ.แพร่ เป็นประธานเปิด โครงการประกวด Product Champion League ภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนสู่ Startup ด้วย Product Champion โดยมี อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร ในนามคณะกรรมการจัดโครงการประกวด Product Champion League ภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนสู่ Startup กล่าวรายงานการจัดงานว่า
ด้วย Product Champion ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวด Product Champion League ภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนสู่ Startup ด้วย Product Champion ในวันนี้ การจัดโครงการประกวด Product Champion League ภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนสู่ Startup ด้วย Product Champion มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ Startup
2. เพื่อยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพเข้าสู่ Product Champion
3. เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นเข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได โดยโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือสู่ Startup ด้วย Product Champion เผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ เกษตรจังหวัด, สสว., สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, BiZ Club Moc, จังหวัดแพร่, น่าน, พะเยา, เชียงราย ร่วมจัดการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 28,000 บาท ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่, พะเยา, เชียงราย, น่าน ในวันที่ 23 ก.ย., 25 ก.ย., 27 ก.ย. และ 29 ก.ย. ตามลำดับ สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ในการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 ในวันที่ 23 ก.ย. 63 ณ โรงแรมอมรรักษ์ อ.เมือง จ.แพร่ มีดังนี้ 1. คุณพรรณราย เกกีงาม วิสาหกิจชุมชนฮักแป้ออแกนิคฟาร์ม, คุณธมนภัทร สมภาร วิสาหกิจชุมชนวังชิ้นพนาไพร, คุณหทัยรัตน์ ขันแก้ว วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมบ้านแม่ลาน, คุณสุทธิมาศ สิทธิหาญ บริษัท พีเค เฮิร์บ จำกัด, คุณณหทัย ศรีภูมินทร์ บริษัท ณหทัยเจอรัลเฮิร์บ โปรดักส์ จำกัด, คุณพลาพล ก๋าทองทุ่ง บริษัท โชคทวีโอสถแพร่ จำกัด, คุณสุทาทิพย์ บัณฑิตสักสกุล วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านนาตม ชุมชนอินทรีย์พัฒนา, คุณศศิรดา อิ่มใจ ดาด้าฟาร์ม, คุณไพวัลย์ พิพัฒธาดา วิสหกิจชุมชนข้าวกล้องอินทรีย์บ้านนาไผ่, คุณบุณยาภรณ์ มิวันเปี้ย วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์แม่ยางตาล
นายวรญาณ บุญณราช รองผวจ.แพร่ ประธานในพิธีกล่าวว่ากับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมว่า โครงการประกวด Product Champion League ภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนสู่ Startup ด้วย Product Championในวันนี้ การด เนินการจัดโครงการประกวด Product Champion League ภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนสู่ Startup ด้วย Product Championครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกัน และประการที่สำคัญ คือสามารถยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นเข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้ ขออำนวยอวยพรให้การจัดโครงการในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ภาพ-ข่าว บัวคำ รายงาน

997 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ