ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 29 กันยายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 101 ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
ด้วย องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินโครงการเยาวชนจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 – 2564 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานของผู้นำนักศึกษา ในการทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างพลังเยาวชนจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคม และน้อมนำหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิดการทำการเกษตรยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารภายในชุมชน ณ พื้นที่บ้านสบขาม ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา นั้น
ในการนี้ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปลา และพันธุ์สัตว์เลี้ยง จากโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 เพื่อมอบให้กับประชาชน พร้อมทั้งได้ขอรับการสนับสนุนทหารพันธุ์ดีร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนสืบไป
แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จะได้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอพระราชทาน ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นพระมหากรุณาแก่ราษฎร ในโอกาสต่อไป รายละเอียดดังนี้.-
1) เมล็ดพันธุ์พืช จาก โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน (กองพลทหารราบที่ 7)
2) พันธุ์ปลา จาก ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4)
3) พันธุ์สัตว์เลี้ยง จาก โครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ บางปะกง 1 กองทัพภาคที่ 3 (กองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3)

721 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ