ช่วยเเชร์ จ้า .....

ันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 109 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้
ด้วย กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการวิ่ง “Chic Sheep Run 2021” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ณ ฟาร์มแกะทหารช่าง กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้


1) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำ พื้นที่ค่ายลูกเสือกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4
2) เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของหน่วย (ฟาร์มแกะทหารช่าง) ให้กับประชาชนทั่วไป
สำหรับกิจกรรมการวิ่ง “Chic Sheep Run 2021” แบ่งประเภทการแข่งขัน ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) 5 กิโลเมตร 2) 10 กิโลเมตร และ 3) 21 กิโลเมตร
ราคาค่าสมัคร
ประเภท 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท
ประเภท 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 550 บาท
ประเภท 21 กิโลเมตร ค่าสมัคร 750 บาท


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 สถานที่รับสมัคร
1) อุทยานสวรรค์ (หนองสมบูรณ์)
2) ร้านกาแฟฟาร์มแกะทหารช่าง
3) ตลาดนัดหน้าค่ายจิรประวัติ
4) ช่องทางเว็บไซด์ https://race.thai.run/chicsheeprun2021
สำหรับฟาร์มแกะทหารช่าง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหาราบที่ 4 ในขณะนั้น มีดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่กำลังพลและครอบครัว ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 129 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ 3 ส่วน ได้แก่
1. ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อที่ 55 ไร่
2. ค่ายอบรมเยาวชนลูกเสือ – เนตรนารี เนื้อที่ 34 ไร่
3. ฟาร์มแกะทหารช่าง เนื้อที่ 27 ไร่
โดยได้มีการจัดกิจกรรม Engineer Sheep Farm Funny ฟาร์มแกะฟันนี่ ให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมระบายสีตุ๊กตา
2. กิจกรรมอาบน้ำน้องแกะ
3. กิจกรรมปลูกต้นไม้ในขวดสุญญากาศ
4. กิจกรรมทำไข่เค็มลายพราง
5. กิจกรรมยิงธนู ยิงปืนบีบีกัน
6. กิจกรรมดำนา จับปลา


ปัจจุบัน ฟาร์มแกะทหารช่าง เปิดทุกวันตั้งแต่ 08.00 น. – 18.00 น. โดยไม่เก็บค่าผ่านประตู (ชมฟรี) และสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะหรือทำกิจกรรม “Engineer Sheep Farm Funny” สามารถติดต่อได้โดยตรง ร้อยเอก พิเชษฐ พุ่มเกิด นายทหารกิจการพลเรือน กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 หมายเลขโทรศัพท์ 098-9141311, Facebook : พิเชษฐ พุ่มเกิด, ID Line : Tuy 013 และ Instagram : Pichet Phumkert
********************************

194 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้