ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.รส.พล.ร.4เป็นประธานในการประชุมเตรียมแผนการช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยแล้งปี 2558/2559 โดยมีส่วนราชการทุกภาคส่วน ทหาร ปกครอง ตำรวจ ท้องถิ่น ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมรับฟังการประชุมและร่วมกำหนดแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ศูนย์ประสานแผนประจำอำเภอเมือง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก

เนื่องด้วยหลายพื้นที่ของประเทศมีแนวโน้มจะประสบปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ำในเขื่อนที่เก็บเล็กมีปริมาณไม่เพียงพอ ต่อการเกษตรกรรมและราคาพืชผลทางการเกษตรบางชนิดมีราคาตกต่ำทำให้ประชาชนบางส่วนได้รับความเดือดร้อน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือไม่ทั่วถึง โดยส่วนราชการที่รับผิดชอบ มีมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือ ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ภาครัฐ ปกครอง ทหาร ตำรวจ ในการช่วยเหลือแบบบูรณาการร่วมระดับอำเภอ และระดับจังหวัดพิษณุโลก จึงได้เรียนเชิญส่วนราชการทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงหาแนวทางช่วยเหลือ และวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันตามนโยบายรัฐบาล ดูแลประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก

พล.ต.นพพร  เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.รส.พล.ร.4  กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ 4 รับผิดชอบจังหวัดพิษณุโลกนั้น ขณะนี้ได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ฟรี 258/2559 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการร่วมมือกัน ระหว่างฝ่ายทหาร ปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่เกษตรและการค้าภายใน เรื่องการบูรณาการดังกล่าวตามนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดมา เป็นการร่วมมือร่วมใจกัน ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนนี้แจ้งทำความเข้าใจเรื่องปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นและส่งให้มีผลกระทบเกิดขึ้น  แหล่งน้ำเราทั้งสามเขื่อนมีปริมาณน้ำท่าไหร่ จะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนับจากเวลานี้ต่อไปอีก 1 ปี อยากให้พี่น้องประชาชนตระหนักและมีความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลร่วมกัน พี่น้องประชาชนทั้งประเทศดูแลในการใช้น้ำ ดูแลระบบนิเวศ ดูแลแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ที่ลดลง ลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดที่เราจะต้องร่วมมือซึ่งกันและกันในขณะนี้ มาตรการที่เสนอมาให้พวกเราได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้าน  เกี่ยวกับปัจจัยการดูแลการบริหารจัดการ ให้ใช้น้ำน้อยลงในด้านการผลิต ด้านการหนี้ สินของชาวนา  การให้เงินกู้ เพื่อบริหารจัดการให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติสุขและให้เดือดร้อนน้อยที่สุด โดยกระทรวงเกษตรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการกับหลายภาคส่วนที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับประชาชน

4558 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ