ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.58  เวลา 15.23 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทรงพระสุหร่ายพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตรจำลอง โดยมีพลเอก สาธิต พิธรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกเฝ้ารับเสด็จ ซึ่งพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตรจำลองนี้ กรมศิลปากร ได้ดำเนินการหล่อขึ้นใหม่ ทดแทนองค์จริง ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอัญเชิญไปประดิษฐาน ที่พระวิหารวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร โดยองค์จำลองนี้ หล่อด้วยปูน มีขนาดความสูง 10 เมตร 52 เซนติเมตร ปางประทานอภัย พระอิริยาบทยืน ศิลปะสมัยสุโขทัย ประดิษฐาน ณ บริเวณวัดวิหารทอง ซึ่งเป็นวัดประจำพระราชวังจันทน์ สถานที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชสมภพ และเป็นที่ประทับ เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราช
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ ตามแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกองทัพภาคที่ 3 กรมศิลปากร หน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ได้พร้อมใจกันเข้าร่วมดำเนินงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 เพื่อให้พระราชวังจันทน์ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แสดงถึงความสำคัญและความรุ่งเรือนอันยาวนานของชาติไทย ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารชั้นเดียวเชื่อมต่อถึงกัน สถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประยุกต์ ประกอบด้วย ส่วนบริการนักท่องเที่ยว สำนักงาน ห้องประชุม และ
ห้องจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

6263 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ